Leveringsvilkår


Følgende generelle leveringsvilkår gjelder automatisk ved kjøp av produkter fra SETESDALSTRYKK AS om ikke annet er skriftlig avtalt:

Tilbud og avtale
Alle tilbud fra SETESDALSTRYKK AS er gyldige i 60 dager fra tilbudsdato. Bindende avtale anses inngått når kundens aksept er mottatt av SETESDALSTRYKK AS. I de tilfeller hvor oppdrag avtales uten at det foreligger et tilbud fra SETESDALSTRYKK AS, anses avtalen som bindende når SETESDALSTRYKK AS har avgitt ordrebekreftelse på oppdraget.

Heving av kjøp
Dersom SETESDALSTRYKK AS er skyld i at leveringstiden blir vesentlig oversittet, kan kunden heve kjøpet. Dersom det rettidig reklameres over en feil som er av en slik art at det leverte ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke lar seg gjøre, kan kunden heve kjøpet.

Ordreforsendelser
Sendes med offentlig transportmiddel, personlig eller Postens Bedriftspakke. På forespørsel kan pakkene sendes med Postens Bedriftspakke Ekspress (på kundens regning). Ordinære bedriftspakker tar i de fleste tilfeller 1 til 3 dager. SETESDALSTRYKK AS. Kunder lokalt i Evje og Bygland kan får varene levert personlig.

Betalingsbetingelser
Faktura forfaller 10 dager etter forsendelse fra SETESDALSTRYKK AS. Ved for sen betaling beregnes morarente med 9,25 % pr anno. Ved purring og inndrivelse gjennom inkassobyrå påløper gebyrer og salærer etter lovens maksimumsgrenser. SETESDALSTRYKK AS har salgspant i alle produkter inntil de er betalt. Til sikkerhet for riktig betaling har SETESDALSTRYKK AS tilbakeholdsrett i all kundens eiendom som er i SETESDALSTRYKK ASs besittelse.

Bekreftelse / dementering av ordre
Alle returer skal godkjennes av SETESDALSTRYKK AS. SETESDALSTRYKK AS bekoster returen og krediterer hele beløpet når SETESDALSTRYKK AS har gjort en feil.

Priser
Timeprisen er for tiden kr. 650,00. Alle priser er oppgitt eks. mva og frakt. SETESDALSTRYKK AS beregner fakturagebyr på ordre under kr. 1000,00 ekskl. mva. Hvis produktet(ene) er momspliktig er også porto momspliktig. SETESDALSTRYKK AS forbeholder seg retten til å endre prisene uten forvarsel.

Konfidensialitet
SETESDALSTRYKK AS er forpliktet til å behandle kundens forespørsel og oppdrag konfidensielt.

Opphavsrett
Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av skift, bilder, tegninger eller annet materiale som kunden leverer til SETESDALSTRYKK AS for mangfoldiggjøring. Dersom SETESDALSTRYKK AS i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeider og lignende beholder SETESDALSTRYKK AS opphavsretten til dette. Kunden har ikke anledning til å benytte slike åndsverk i andre publikasjoner eller ved andre sammenhenger enn det som åndsverket var utarbeidet for.
Opphavsmannen har rett til å bli navngitt slik god skikk tilsier. Dette gjelder både på selve originalverket og på verk som mangfoldiggjøres.

Eiendomsrett
Fysisk originalmateriell levert av kunden returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført. Dersom materiellet er benyttet direkte i produksjonsprosessen kan det påløpe kostnader i forbindelse med tilbakeleveringen. Disse kostnadene dekkes av kunden hvis ikke annet er avtalt. Forslag, skisser, tegninger, originalmateriell, styringsprogrammer, montasjer og reproduksjons- og trykkmedia som er utarbeidet av SETESDALSTRYKK AS, er SETESDALSTRYKK ASs eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Dette gjelder også når materiellet er elektronisk lagret. Grunnlagsmateriell som er levert av kunden eller som er utarbeidet av SETESDALSTRYKK AS i forbindelse med ordren kan bare anvendes til arbeid for kunden eller etter hans samtykke. SETESDALSTRYKK AS er forpliktet til å oppbevare alle reproduksjons- og trykkmedia i tre måneder etter at leveringen har skjedd. SETESDALSTRYKK AS bestreber likevel å lagre alt materiell elektronisk for all fremtid.

Reklamasjon
Hvis kunden mottar en levering som er skadd må SETESDALSTRYKK AS umiddelbart få beskjed. Kunden vil da få returnere varene på SETESDALSTRYKK ASs bekostning, og nye varer leveres ved første anledning. Reklamasjon på en vare eller klage på mottatt faktura må være SETESDALSTRYKK AS i hende innen 10 dager fra mottagelse av varen og senest innen 14 dager fra fakturadato.

Ansvar for feil
Alle våre produkter skal korrekturleses av kunden. Når produktet er godkjent av kunden, har SETESDALSTRYKK AS ansvar for å levere varene ihht. godkjent korrektur. SETESDALSTRYKK AS tar ikke ansvar for følgene av eventuelle feil i tekst eller annet, men leverer nye produkter på SETESDALSTRYKK ASs bekostning dersom ansvaret for feilen hviler på SETESDALSTRYKK AS.

Avvikende opplag
SETESDALSTRYKK AS forplikter seg til å levere det bestilte opplag. Et avvik på mindre enn pluss/minus to prosent må imidlertid aksepteres med mindre kunden skriftlig har presisert at nøyaktig bestilte kvantum må leveres. Overopplag kan leveres og faktureres etter nærmere avtale. Kunden avgjør om tilleggsopplag må leveres ved underlevering ut over to prosent.

Force majeure
En ekstraordinær situasjon som etter kjøpsrettslige prinsipper kan karakteriseres som force majeure kan påberopes av den rammende part. Dette innebærer at det ikke vil foreligge mislighold av forpliktelser etter avtalen så lenge force majeure-situasjonen varer. Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av et force majeure-tilfelle, suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer. Et force majeure-tilfelle medfører ikke at avtalen bortfaller med mindre partene er enige om det. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. Påløpte omkostninger dekkes.

For øvrig
SETESDALSTRYKK AS reserverer seg mot eventuelle trykkfeil i egne brosjyrer, produktark, hjemmesider, e-post og ordrebekreftelse. De opplysninger og betingelser angående våre produkter som er nevnt på denne siden kan endres av SETESDALSTRYKK AS uten at dette meddeles.